cost

cost
I
[kɔst] n արժեք, գին, ծախս. cost of the trip ուղևորության արժեքը/ծախսերը. cost of living կյանքի սպառողական արժեքը. first cost ինքնարժեք. prime cost գործարանային ինքնար ժեք. initial cost նախնա կան/հիմ նական արժեք. count the costs նախնական հաշվարկ կատարել. at the cost of որևէ բանի գնով. at all costs ամեն գնով. fixed/indirect costs հաս տատուն/անուղղակի ծախսեր. at my cost իմ հաշվին. the cost of freight փոխադրման ծախ քերը. below costգնից/արժեքից ցածր. legal costs դատա կան ծախսեր. whatever the cost ինչ էլ դա ար ժենա. I learnt this to my cost Ես դա դառը փոր ձից գիտեմ: cost factor արժեքի գործոն
II
[kɔst] v արժենալ. նստել. գնահատել, գինը որոշել. cost little /a lot էժան/թանկ արժենալ. cost what it may ինչ էլ որ արժենա. it cost him many sleepless nights/his life անքուն գիշերների/կյանքի գնով. cost articles/goods գնահատել ապրանքը. cost a project որոշել ծրագրի արժեքը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • cost — n 1: the amount or equivalent paid or charged for something 2 pl: expenses incurred in litigation; esp: those given by the law or the court to the prevailing party against the losing party Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster.… …   Law dictionary

 • Cost — (k[o^]st; 115), v. t. [imp. & p. p. {Cost}; p. pr. & vb. n. {Costing}.] [OF. coster, couster, F. co[^u]ter, fr. L. constare to stand at, to cost; con + stare to stand. See {Stand}, and cf. {Constant}.] 1. To require to be given, expended, or laid …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cost — (k[o^]st; 115), v. t. [imp. & p. p. {Cost}; p. pr. & vb. n. {Costing}.] [OF. coster, couster, F. co[^u]ter, fr. L. constare to stand at, to cost; con + stare to stand. See {Stand}, and cf. {Constant}.] 1. To require to be given, expended, or laid …   The Collaborative International Dictionary of English

 • COST — Saltar a navegación, búsqueda Programa Internacional de Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica (COST). (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) El COST fue creado en 1971… …   Wikipedia Español

 • cost — [kôst, käst] vt. cost, costing [ME costen < OFr coster < ML costare < L constare, to stand together, stand at, cost < com , together + stare, to STAND] 1. a) to be obtained or obtainable for (a certain price); be priced at b) to cause …   English World dictionary

 • cost — ► VERB (past and past part. cost) 1) require the payment of (a specified sum) in order to be bought or obtained. 2) involve the loss of: his heroism cost him his life. 3) (past and past part. costed) estimate the cost of. ► NOUN 1) an amount …   English terms dictionary

 • Cost — Cost, n. [OF. cost, F. co[^u]t. See {Cost}, v. t. ] 1. The amount paid, charged, or engaged to be paid, for anything bought or taken in barter; charge; expense; hence, whatever, as labor, self denial, suffering, etc., is requisite to secure… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cost — cost; cost·ful; cost·less; cost·li·ness; cost·ly; cost·mary; pen·te·cost; ac·cost; …   English syllables

 • COST — Logo der Europäischen Wissenschaftsstiftung (ESF) COST Log …   Deutsch Wikipedia

 • cost — [n1] expense; price paid amount, arm and a leg*, bad news*, bite*, bottom dollar*, bottom line*, charge, damage*, disbursement, dues, expenditure, figure, line, nick*, nut*, outlay, payment, price, price tag, rate, score*, setback*, squeeze*, tab …   New thesaurus

 • còst — cost, couest m. , còsta costo, couesto f. coût; dépense; frais. A tot còst : à tout prix. A còst de : sous peine de, au prix de …   Diccionari Personau e Evolutiu

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”